01.பாதுகாப்பு அமைச்சர் – கோட்டாபய ராஜபக்ச
02. நிதி, புத்தசாசன, சமயம் மற்றும் கலாசார அலுவல்கள், நகர அபிவிருத்தி மற்றும் வீடமைப்பு – மஹிந்த ராஜபக்ச
03. தொழில் அமைச்சர் – நிமல் சிறிபாலடி சில்வா
04.கல்வி அமைச்சர் – ஜீ.எல்.பீரிஸ்
05.சுகாதார அமைச்சர் – பவித்ரா தேவி வன்னியாரச்சி
06.வெளிவிவகார அமைச்சர் – தினேஷ்குணவர்தன
07. கடற்றொழில் அமைச்சர் – டக்ளஸ் தேவானந்தா
08. போக்குவரத்து அமைச்சர்- காமினி லொக்குகே
09.வர்த்தக அமைச்சர் – பந்துல குணவர்தன
10. வனஜீவராசிகள், வனபாதுகாப்பு அமைச்சர் – சி.பி. ரத்னாயக்க
11.அரசசேவை, மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சு – ஜயக பண்டார தென்னகோன்
12.வெகுசன ஊடக அமைச்சர் – கெஹலிய ரம்புக்வெல்ல.
13.நீர்ப்பாசன அமைச்சர் – சமல் ராஜபக்ச
14.மின்சக்தி அமைச்சர் – டலஸ் அழகப்பெரும
15.நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சர் – ஜொன்ஸ்டன் பெர்னாண்டோ
16. கைத்தொழில் அமைச்சர் – விமல்வீரவன்ஸ
17.சுற்றாடல் அமைச்சர் – மஹிந்த அமரவீர
18.காணி அமைச்ச்சர் – எஸ்.எம். சந்திரசேன
19.கமத்தொழில் அமைச்சர் – மஹிந்தானந்த அலுத்கமகே
20.நீர்வழங்கல் அமைச்சர் – வாசுதேச நாணயக்கார
21. வலுசக்தி அமைச்சர் – உதய பிரபாத் கம்மன்பில
22. பெருந்தோட்டத்துறை அமைச்சர் – ரமேஷ் பத்திரண
23. சுற்றுலா அமைச்சர் – பிரசன்ன ரணதுங்க
24. துறைமுகங்கள் மற்றும் கப்பற்துறை அமைச்சர் – ரோஹித அபேகுணவர்த்தன
25. இளைஞர் மற்றும் விளையாட்டு அமைச்சர் – நாமல் ராஜபக்ச
26. நீதி அமைச்சர் – அலிசப்ரி