ஐக்கிய தேசியக் கட்சியின் யானை சின்னத்தின்கீழ் இலக்கம் 14 இல் போட்டியிடும் ஆனந்தகுமாருக்கு ஆதரவு வழங்குமாறு இரத்தினபுரி மாவட்ட தமிழ் மக்களிடம், பாலித தெவரப்பெரும கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

ஐக்கிய தேசியக் கட்சியின் யானை சின்னத்தின்கீழ் இலக்கம் 14 இல் போட்டியிடும் ஆனந்தகுமாருக்கு ஆதரவு வழங்குமாறு இரத்தினபுரி மாவட்ட தமிழ் மக்களிடம், பாலித தெவரப்பெரும கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

Posted by Leadnews7 on Monday, July 27, 2020